hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 08-07-2008EC: Greening Transport Package: maatregelen voor duurzaam vervoer
IP/08/1119
Groener vervoer: Commissie stelt nieuwe maatregelen voor om duurzaam vervoer te stimuleren


Brussel, Belgie - De maatregelen voor “groener vervoer” die Europese Commissie op 8 juli 2008 voorstelt, moeten het Europees vervoer milieuvriendelijker maken. Ten eerste moet een strategie om te waarborgen dat de vervoersprijzen een correcte weergave zijn van de maatschappelijke kosten ervoor zorgen dat de milieuschade en de congestie geleidelijk kunnen worden teruggedrongen en het vervoer, en de hele economie, efficiënter worden. Een tweede voorstel moet de lidstaten toelaten dit doel te realiseren dankzij efficiëntere en groenere tolheffingen voor vrachtwagens. De geïnde tolgelden moeten worden gebruikt om de milieu-impact van het vervoer te beperken en de congestie terug te dringen. Een derde maatregel is de mededeling over geluidsreducerende maatregelen voor goederentreinen. Ten slotte omvat het pakket een inventaris van de bestaande EU-maatregelen voor groener vervoer en biedt de Commissie in een mededeling een overzicht van de maatregelen die zij voor eind 2009 nog wenst te nemen.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor vervoer stelt dat "dit pakket een antwoord biedt op de milieuverontreiniging en de klimaatverandering en ervoor zorgt dat niet langer de belastingbetaler maar de vervuiler de veroorzaakte milieuschade betaalt. Deze maatregelen moeten onder meer zorgen voor groener vervoer, een daling van de emissies, een daling van het brandstofverbruik van vrachtwagens tot 8% en minder oponthoud voor alle weggebruikers. Vertragingen, overbodige emissies en oplopende kosten zijn nadelig voor vervoersondernemingen, hun klanten en de hele maatschappij. Een efficiënter en duurzamer vervoerssysteem leidt op termijn tot een gebruikersvriendelijker en goedkoper vervoerssysteem.”

In de strategie betreffende de internalisering van de externe kosten wordt voor alle vervoerswijzen uiteengezet hoe dit kan worden gerealiseerd. Voortbouwend op bestaande EU-maatregelen en voorstellen, bijvoorbeeld inzake brandstofbelasting en de opname van de luchtvaart in het Europees systeem voor de handel in emissierechten, worden alle externe kosten meegenomen: klimaatverandering, plaatselijke verontreiniging, geluid en congestie, enz. Deze strategie gaat vergezeld van een gemeenschappelijk kader voor de raming van de externe kosten.

Het voorstel tot herziening van de richtlijn betreffende infrastructuurheffingen voor zware vrachtvoertuigen (de “Eurovignetrichtlijn”)[1] vormt de hoeksteen van de strategie. Doel is een kader te creëren dat lidstaten toelaat de tolgelden te koppelen aan de veroorzaakte luchtverontreiniging, het geproduceerde lawaai en de congestie op piekmomenten.

Op die manier worden goederenvervoerders ertoe aangespoord schonere voertuigen aan te schaffen en hun logistiek en routeplanning te optimaliseren. De tolgelden moeten via elektronische weg worden geïnd en de inkomsten worden gebruikt voor projecten om de milieu-effecten van vervoer te beperken, zoals onderzoek naar en de ontwikkeling van schone en zuinige voertuigen. Om de transparantie, evenredigheid en verenigbaarheid met de interne markt te waarborgen, wordt een gemeenschappelijke methode vastgesteld voor de berekening van de tolgelden.

Het voorstel tot herziening van de eurovignetrichtlijn zal in het kader van de medebeslissingsprocedure worden besproken binnen het Europees Parlement en de Raad. Aangezien zowel het Parlement als de Raad in het verleden bij de Commissie hebben aangedrongen op deze maatregel, hoopt de Commissie dat het voorstel snel zal worden goedgekeurd en nog vóór 2011 in werking kan treden.

In de mededeling betreffende geluidsreducerende maatregelen voor goederentreinen worden maatregelen voorgesteld om het geluid van treinen met 50% te verminderen. Dit betekent dat 16 miljoen inwoners van de EU tegen 2014 aanmerkelijk minder hinder zullen ondervinden van spoorweglawaai. Op dit moment zijn oude wagons de belangrijkste bron van geluidshinder. Eind dit jaar zal de Commissie voorstellen de EU-regels inzake de infrastructuurheffingen te wijzigen om het gebruik van wagons met geluidsarme remmen te stimuleren.

Zie ook MEMO/08/492 Greening Transport Package - Frequently asked questions

Het volledige pakket Greening Transport Package (adopted 8 July 2008) is beschikbaar op: ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm

[1] Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen.Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
CityBarge wint de mobiliteitschallenge!
Nieuwsbericht
Twee projectplannen Waterwet definitief, projectplan Zijtak Almelo ter inzage
Nieuwsbericht
Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur
Nieuwsbericht
Aanbesteding contract 'Opwaardering Twentekanalen'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht


[Banners]