hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 14-11-2008Heijmans schrapt 200 arbeidsplaatsen
Update gang van zaken

  • Woningverkopen Heijmans Vastgoed onder druk
  • Afwikkeling probleemprojecten Bouw valt tegen
  • Veel aandacht voor vermogensbeslag om financiële grondslag gezond te houden
  • Aanpassen en stroomlijnen van de organisatie maakt snelle vorderingen
  • Inrichting bedrijfsstromen per 1 januari 2009 geëffectueerd;
  • Reorganisatie ondersteunende staf- (afdelingen) leidt tot verlies van circa 200 arbeidsplaatsen


Rob van Gelder, voorzitter Raad van Bestuur Heijmans: " De klus om Heijmans weer op koers te krijgen wordt door de kredietcrisis er niet makkelijker op gemaakt. Het zal meer tijd vergen maar we krijgen het zeker voor elkaar".

Marktontwikkelingen
De laatste maanden is de kredietcrisis in omvang toegenomen. Dit leidt tot hogere rentepercentages en strakker risicomanagement van banken. Dit heeft negatieve gevolgen voor de maximale leencapaciteit voor particulieren, de betaalbaarheid van woningen maar ook voor de financierbaarheid van projecten. De indirecte gevolgen van de kredietcrisis worden nu voor vele bedrijven zichtbaar, ook voor de bouwmarkt.

Eind september 2008 bereikte volgens het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) de omvang van de orderportefeuille voor burgerlijke- en utiliteitsbouw het laagste niveau sinds de start van dit jaar. De gevolgen van de kredietcrisis en de trage verkoop van woningen zijn hiervan de oorzaak. Recentelijk heeft het EIB de verwachting uitgesproken dat de bouwproductie over 2009 en 2010 met cumulatief 10 procent zal afnemen.

Algemene gang van zaken
Het opbrengstenniveau van Heijmans heeft in de tweede helft van dit jaar tot dusverre onder druk gestaan als gevolg van daling van de woningverkopen en een selectief aannemingsbeleid. Per saldo liggen de opbrengsten over de eerste negen maanden van dit jaar op hetzelfde niveau als vorig jaar.

Ondanks bovengenoemde ontwikkelingen blijft de orderportefeuille van Heijmans NV op een goed niveau. Er is veel werk onderhanden. De gevolgen van de kredietcrisis zijn snel voelbaar en maken de toekomst op korte termijn onzeker. Alle zeilen zijn bijgezet om de financiële verhoudingen van de onderneming gezond te houden.

Stroomlijnen van de organisatie
Het aanpassen en stroomlijnen van de organisatie maakt snelle vorderingen. Kortere lijnen dient Heijmans slagvaardiger en kosteneffectiever te maken. Heijmans richt zich op Nederland en de drie bedrijfsstromen:
  • 1) Vastgoed en Woningbouw: gebiedsontwikkeling / projectontwikkeling / woningbouw-plus
  • 2) Utiliteitsbouw en Techniek: hoogwaardige Utiliteitsbouw en Installatietechniek
  • 3) Infrastructuur: wegen / beton- en waterbouw / diverse specialistische activiteiten
De structuur van de operationele organisatie inclusief vestigingen en bezetting van sleutelposities per bedrijfsstroom is bepaald en zal uiterlijk 31 december 2008 volledig zijn geëffectueerd. De onderzoeken naar de mogelijkheden van reductie van kosten van ondersteunende (staf-) afdelingen zijn in een ver stadium. De schatting is dat circa 200 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen.

Vastgoed Nederland
Heijmans Vastgoed heeft de laatste maanden de gevolgen van de snel zwakker wordende marktomstandigheden ondervonden. De kredietcrisis en een laag consumentenvertrouwen zetten vol de rem op woningverkopen. Afgesloten koop- aannemingsovereenkomsten worden in toenemende mate ontbonden omdat kopers de financiering niet geregeld krijgen of verkopen dusdanig slecht verlopen dat projecten worden uitgesteld of herontwikkeld. Door de daling van woningverkopen blijven de opbrengsten de laatste maanden achter.

De organisatie van Vastgoed wordt - rekeninghoudend met lagere aantallen nieuwe woningen in 2008/2009 - "wintervast" gemaakt. Na een periode van teruggang is door toevoeging van een aantal grote projecten de orderportefeuille de laatste maanden weer toegenomen.

Bouw Nederland
De activiteiten van Heijmans woning- en utiliteitsbouw worden gesplitst. De nieuwe organisatorische opzet en reductie van het aantal vestigingen in combinatie met lagere overhead moeten de Utiliteitsbouw slagvaardiger maken en de faalkosten drastisch terugbrengen. Waar opportuun zal nauw samengewerkt worden met de organisatie van Techniek Nederland.

De opbrengsten en orderportefeuille zijn de laatste maanden gedaald wat het gevolg is van een selectief aannemingsbeleid. De focus ligt op hoogwaardige utiliteitsbouw op basis van bouwteam benadering. Er wordt veel aandacht geschonken aan het uitzweten van de probleemprojecten. De eindresultaten zijn en blijven onzeker.

Bij de woningbouwactiviteiten zullen eveneens het aantal vestigingen worden teruggebracht. Daar waar (commerciële) kansen liggen wordt samengewerkt met de Vastgoed organisatie.

De inkoopmarkt is licht aan het veranderen. De forse stijgingen van de kosten van grondstoffen en materialen van de afgelopen jaren hebben plaatsgemaakt voor (lichte) dalingen als gevolg van lagere verwachtingen bij de bouwproductie. Dit zal op termijn kunnen leiden tot enige ontspanning in de kosten van grondstoffen en materialen en de kosten voor het inschakelen van onderaannemers.

Infra Nederland
De markt voor infrastructuur heeft in mindere mate hinder van de kredietcrisis dan activiteiten op het gebied van projectontwikkeling en bouw. Voor 2008 wordt door het EIB (stand november 2008) een stijging van de productie verwacht.

De opbrengsten voor Heijmans Infra stijgen de laatste maanden. De orderportefeuille laat enigszins een daling zien als gevolg van de productie van de grote projecten (o.a. A2 Eindhoven, Onderhoud A7).

Techniek Nederland
Bij aanvang 2008 waren de groeiverwachtingen van de installatiemarkt positief, maar wel afvlakkend ten opzichte van 2007. Toch stegen de opbrengsten voor Techniek in het derde kwartaal 2008 wederom ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De orderportefeuille loopt de laatste maanden enigszins terug, de kwaliteit blijft goed.

Buitenland
De kredietcrisis heeft de private sector in het Verenigd Koninkrijk geraakt, maar niet de sector waarin Leadbitter voornamelijk actief is, de markt voor sociale koopwoningen. De opbrengsten van Leadbitter stijgen de laatste maanden. De orderportefeuille daalt de afgelopen maanden.

De Belgische woningmarkt wordt geraakt door de kredietcrisis, waardoor de opbrengsten van Heijmans België achterblijven.

In Duitsland stijgen de opbrengsten de laatste maanden, terwijl de orderportefeuille daalt.

Financiering
Heijmans geeft veel aandacht aan de beheersing van werkkapitaal en beperking van vermogensbeslag. Per ultimo juni 2008 werd aan de met financiers overeengekomen ratio's voldaan. Echter, de gevolgen van de kredietcrisis zijn snel voelbaar en maken dit voor de komende periode minder zeker. Alle zeilen zijn bijgezet om de financiële grondslag van de onderneming gezond te houden.

Jaarcijfers 2008
Gezien de onzekerheid bij de afwikkeling van enkele grote (bouw)projecten en het belang daarvan voor de resultaatvorming over 2008, heeft Heijmans besloten zorgvuldigheid boven snelheid te laten prevaleren en de resultaten over 2008 op 29 april 2009 te presenteren in plaats van op de oorspronkelijk vastgestelde datum van 19 februari 2009. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal als gevolg hiervan op woensdag 27 mei 2009 plaatsvinden.Deel dit artikel:                   

Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht


[Banners]