hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 19-03-2012TBI realiseert fors hoger resultaat in uitdagende markt
Hoofdpunten 2011
• Bedrijfsopbrengsten € 2.172 miljoen, een stijging van 7% (2010: € 2.024 miljoen)
• Bedrijfsresultaat € 33,3 miljoen, een stijging van 85% (2010: € 18,0 miljoen)
• Alle sectoren winstgevend
• Orderportefeuille ultimo 2011 € 2.394 miljoen (2010:€ 2.796 miljoen)


Edo van den Assem, voorzitter Raad van Bestuur: "ln verslechterende marktomstandigheden is TBI eringeslaagd om in 2011 goede resultaten te realiseren. Dit zowel door verbeterde resultaten bij de dochterondernemingen als door herstructureringen en verkoop van een aantal verlieslatende activiteiten."

Gang van zaken 2011

Na jaren van stevige krimp van de bouwproductie is in de eerste helft van 2011 beperkte groei gerealiseerd vooral veroorzaakt door het milde winterweer met, in vergelijking met 2010, meer werkbare dagen. Rond de zomer ontstond als gevolg van de (internationale) schuldencrisis onzekerheid bij consumenten en ondernemingen en verslechterde het economische klimaat, waardoor in de tweede helft van 2011 de beperkte groei tot stilstand is gekomen en is omgeslagen naar een verdergaande krimp van de bouwproductiviteit.
De productie van nieuwe woningen stond in 2011 sterk onder druk. Ook op de utiliteitsmarkt is het productievolume teruggelopen, met name op de kantorenmarkt waar sprake is van overcapaciteit. De marktomstandigheden bij grond-, weg- en waterbouw werden met name beïnvloed door de budgettaire ruimte van de rijksoverheid en lokale overheden. De ontwikkelingen in de installatiemarkt vertoonden in belangrijke mate hetzelfde beeld als de woningmarkt en de utiliteitsmarkt.
ln deze uitdagende en verslechterde marktomstandigheden heeft TBI in 2011 hogere resultaten gerealiseerd. De bedrijfsopbrengsten stegen met 7% tot € 2.172 miljoen en het bedrijfsresultaat met 85% tot € 33,3 miljoen. De nettowinst in 201 1 bedroeg € 24,2 miljoen.
De hogere resultaten waren vooral het gevolg van de sterke prestaties van vrijwel alle TBI ondernemingen.Daarnaast droegen de continue focus op kostenbeheersing en herstructureringen en de verkoop van een aantal verlieslatende activiteiten bij aan de verbetering.
ln 2011 werd een aantal opvallende projecten opgeleverd waaronder het bestuurscentrum van de Rabobank in Utrecht, het hoofdkantoor van Eneco in Rotterdam en het Fries Provinciehuis in Leeuwarden.

TBI vastgoed
Binnen TBI vastgoed richten de ondernemingen zich naast de ontwikkeling van woningbouw op het ontwikkelen van winkelcentra en kantoren, vaak als onderdeel van binnenstedelijke (her)ontwikkelingsprojecten.
Het bedrijfsresultaat van TBI vastgoed is duidelijk verbeterd en kwam in 2011 uit op € 3,7 miljoen. ln 201 I heeft projectontwikkelaar Synchroon, mede dankzij een hoger niveau aan bedrijfsopbrengsten, een bedrijfsresultaat van € 1,1 miljoen gerealiseerd. Analyse van de ontwikkelingsportefeuille heeft aangetoond dat in 2011 geen verdergaande waardecorrectie noodzakelijk was.
In 2011 werd onder meer het winkelcentrum Castellum in Houten opgeleverd. Verder is gestart met de bouw van woningprojecten Marckhoek in Breda en Biezenhof in Woerden.

TBI bouw
Bij TBI bouw ligt de nadruk op uitvoerende activiteiten in woningbouw (onder meer starterswoningen enmiddeldure huurwoningen), utiliteitsbouw (commercieel en maatschappelijk vastgoed) en infrastructuur. Deondernemingen werken in netwerkverband samen met behoud van hun eigen (regionale) identiteit.Projectontwikkeling binnen uitvoerende bouwondernemingen is mogelijk met restricties voor het vermogensbeslagen de risicobeheersing.
Het bedrijfsresultaat laat ten opzichte van 2010 een verbetering zien en stijgt mel 12%o van € 27 ,7 miljoen naar€ 31 ,0 miljoen. ln 2011 werden onder andere de renovatie van het Rijksmuseum, de nieuwbouw van de E.ONCentrale en de brug bij Ewijk uitgevoerd. Daarnaast werden het hoofdkantoor van Eneco in Rotterdam, hetmulticultureel woonproject de Oriënt in Den Haag en het Fries Provinciehuis in Leeuwarden opgeleverd.

TBI techniek
De ondernemingen binnen TBI techniek richten zich op het aanbieden van een samenhangend pakket van technische diensten in de markten utiliteit, industrie, maritiem, infra en telecom. De combinatie van werktuigbouw, elektrotechniek en ICT staat centraal.
Het bedrijfsresultaat van TBI techniek is uitgekomen op € 18,0 miljoen. Ten opzichte van 2010, met een bedrijfsresultaat van €.14,7 miljoen, een stijging van € 3,3 miljoen. In dit resultaat is een verlies begrepen van Baas ter hoogte van € 5,9 miljoen over de eerste 9 maanden van 2011. De activiteiten van Baas zijn per I oktober 2011 middels een management buy-out verkocht. De verbetering van het bedrijfsresultaat komt verder voort uiteen verhoogd productievolume.
In 2011 werd door de ondernemingen binnen TBI techniek onder andere gewerkt aan de Tweede Coentunnel ende 415 (Maasvlakte - Vaanplein). De renovatie van het Scheepvaartmuseum, de nieuwbouw van het Technovium te Nijmegen en de nieuwe Kromhout Kazerne in Utrecht werden opgeleverd.

Financiële positie
TBI beschikt over een sterke financiële positie met een solvabiliteit eind 2011 van ruim 33 procent. De liquiditeitspositie bedraagt ruim € 216 miljoen en er zijn geen langlopende leningen. In 2011 is besloten om de lopende kredietfaciliteit van € 100 miljoen met een einddatum in juli 2012 te verlengen. In december heeft TBI een nieuwe 'revolving facility agreement' gesloten met een viertal banken. De faciliteit bedraagt € 100 miljoen met de mogelijkheid om deze met € 50 miljoen te verhogen. De faciliteit heeft een looptijd van 5 jaar, tot ultimo 2016.

Strategische heroriëntatie
Het strategische doel van TBI is de uitbouw van de sterke, solvabele positie in de voor TBI relevante marktsegmenten. TBl, actief in de segmenten Techniek, Bouw en Ontwikkeling en Infra, wil een concern zijn dat onderscheidend is, meerwaarde creëert voor haar opdrachtgevers, de maatschappij en haar medewerkers en bovenal continuïteit waarborgt voor al haar stakeholders.
In 2011 heeft TBl, in het licht van de uitdagende en veranderende marktomstandigheden, besloten om haar Strategisch Plan te actualiseren. ln 2011 zijn een uitgebreide marktverkenning en portfolioanalyse uitgevoerd. Daarbij zijn de verwachte marktontwikkelingen en de visie van de opdrachtgevers betrokken. De ontwikkelingen betreffen duurzaamheid, energie-efficiency en het belang van 'total cost of ownership'.
Door haar brede technologische basis beschikt TBI over de unieke mogelijkheid om haar klanten daadwerkelijk integrale oplossingen aan te bieden. Hiertoe zal de synergie binnen de groep verder worden ontwikkeld.

Vooruitzichten 2012
De marktomstandigheden op de voor TBI relevante markten veranderen en blijven daardoor uitdagend. De bouwproductie zal naar verwachting de komende jaren niet groeien en sterk van karakter wijzigen. Niettegenstaande biedt de markt echter vele kansen voor een breed scala aan projecten. Het is de uitdaging deze kansen te verzilveren. TBI en de ondernemingen van TBI hebben een brede technische basis en een solide (financiële) uitgangspositie, hetgeen in de huidige tijd van economische onzekerheid een concurrentievoordeel oplevert en zekerheid biedt aan onze opdrachtgevers.
TBI is 2012 ingegaan met een solide (financiële) positie en een orderportefeuille van € 2,4 miljard (ultimo 2010 € 2,8 miljard). De afname van de orderportefeuille wordt mede veroorzaakt door de verkoop van een aantal activiteiten, waaronder Baas.
Van de totale orderportefeuille wordt naar verwachting € 1,5 miljard uitgevoerd in 2012 en is het restant beschikbaar voor productie in 2013 en latere jaren.
Op basis van de omvang van de orderportefeuille en de huidige uitgangspositie van de (verwachte) marktomstandigheden zal TBI in 2011 naar verwachting in staat zijn om minimaal € 2 miljard aan bedrijfsopbrengsten te realiseren en een vergelijkbaar resultaat.Deel dit artikel:                   

Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht


[Banners]