hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 30-07-2019TenneT op schema met energietransitie
  • Gewaarborgde hoge betrouwbaarheid van het net, gekoppeld aan vergroting van de flexibiliteit en initiatieven om de benutting van de bestaande netinfrastructuur te optimaliseren.
  • Onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT) is gestegen van EUR 362 miljoen (eerste halfjaar 2018) naar EUR 407 miljoen in het eerste halfjaar 2019.
  • Eerste helft van 2019 is EUR 1.094 miljoen (eerste halfjaar 2018: EUR 904 miljoen) geïnvesteerd in Duitse en Nederlandse hoogspanningsnetten.
  • Waarvan EUR 612 miljoen in Duitsland.
  • Succesvolle uitgifte van EUR 1,75 miljard aan groene financieringsinstrumenten.

De energietransitie zal een enorm effect hebben op de samenleving, aldus het halfjaar rapport van de Duits/Nederlandse netbeheerder. TenneT heeft de ambitie en maatschappelijke verantwoordelijkheid om een drijvende kracht te zijn achter dit proces.
In het eerste halfjaar van 2019 heeft TenneT kunnen vasthouden aan 99,99% leveringszekerheid. Dat is een toenemende uitdaging vanwege het groeiende aanbod van volatiele duurzame energie.
Om in de toekomst met deze uitdaging om te gaan, is TenneT een aantal strategische initiatieven en samenwerkingsverbanden gestart om de krachten ook buiten de sector te bundelen.
Op basis van de 'Infrastructure Outlook 2050', die eerder dit jaar werd gepubliceerd, onderneemt TenneT stappen in de planning van het energiesysteem voor 2030. Dit doen we samen met Gasunie en regionale netbedrijven.
De Power-to-Gas pilot 'ELEMENT EINS', een gezamenlijk project van Thyssengas, Gasunie en TenneT, is door de Duitse federale overheid geselecteerd als een van de 20 'echte laboratoria van de energietransitie' die door de overheid worden gefinancierd.


Samen met netbedrijven en marktpartijen werkt TenneT in Duitsland en Nederland aan slimme oplossingen om het gebruik van de bestaande elektriciteitsinfrastructuur te optimaliseren. Het Innosys 2030-project in Duitsland bijvoorbeeld heeft als doel de transportcapaciteit van de bestaande infrastructuur te optimaliseren door nieuwe IT-oplossingen en geautomatiseerde sturing. Het GOPACS-project (Grid Operators Platform for Congestion Solutions) in Nederland voorziet in nieuwe mogelijkheden van marktpartijen om congestie op het net te verminderen. Daarnaast werkt TenneT aan een proefproject met blockchain. Dat zorgt voor meer flexibiliteit in het elektriciteitssysteem door een betere afstemming op gedecentraliseerde bronnen, zoals thuisbatterijen en elektrische voertuigen.

TenneT heeft haar positie als toonaangevende Offshore TSO verder uitgebouwd.
In Duitsland heeft TenneT de 14e Offshore netaansluiting DolWin 5 toegekend. Haar huidige offshore transportcapaciteit van 6.232 MW in het Duitse deel van de Noordzee zal in 2024 tot bijna 9 gigawatt uitgebreid zijn.
In Nederland ligt de ontwikkeling van het offshore net op schema met de Borssele Alpha en Beta-projecten. TenneT zal hier tegen 2030 in totaal 10,6 GW1 aan aansluitcapaciteit voor offshore windparken hebben gerealiseerd.

Om de leveringszekerheid te waarborgen van de toenemende hoeveelheid groene elektriciteit uit nieuwe productielocaties op land en op zee in Nederland, Duitsland en de rest van Europa, werkt TenneT ook aan een groot aantal onshore projecten.

In Duitsland hebben wij in februari de voorgestelde corridor voor de gelijkstroomverbinding SuedLink, met een totale lengte van 700 km, gepresenteerd samen met onze projectpartner TransnetBW. SuedLink en SuedOstLink2 , die eveneens ondergronds komt te liggen en in totaal 600 kilometer bestrijkt, zullen rond 2025 grote volumes windenergie uit het noorden naar het zuiden van Duitsland transporteren.
Ook het grootste Duitse AC-project, de 230 km lange verbinding tussen Wahle (bij Braunschweig) en Mecklar in Hessen, dat eveneens groene energie van Noord- naar Zuid-Duitsland zal transporteren, schiet goed op. De belangrijke versterking van de 380kV-doorgang van de Elbe tussen Hamburg (Noord) en Dollern in Nedersaksen zal naar verwachting tegen het einde van het jaar operationeel zijn.

De Duitse en Noorse markten krijgen voor het eerst een rechtstreekse verbinding met elkaar via de NordLink-kabel die momenteel in aanbouw is. De verwachting is dat deze 623 km lange interconnector in 2020 operationeel zal zijn. De onderzeese COBRA-kabel tussen Nederland en Denemarken is 'geland' op het aansluitpunt in Eemshaven en is later dit jaar klaar voor gebruik.

Manon van Beek, CEO: 'Wij zijn begonnen aan een onomkeerbare transitie naar een duurzame samenleving en een nieuw energiestelsel. Hiervoor zijn investeringen vereist, niet alleen in nieuwe elektriciteitsverbindingen, maar ook in innovatie en digitalisering. Wij werken aan een strategie waarin we ontwikkelingen binnen alle energiesectoren meenemen om de bestaande capaciteit van de hoogspanningsnetten beter te benutten. We zijn ervan overtuigd dat dit dé manier is om maatschappelijke kosten te beperken en tegelijkertijd te waarborgen dat ons systeem de huidige hoge mate van leveringszekerheid houdt.'

Onderliggend bedrijfsresultaat
De onderliggende omzet van TenneT over het eerste halfjaar van 2019 is met 10,2 % toegenomen tot EUR 2.166 miljoen, afgezet tegen EUR 1.966 miljoen in dezelfde periode in 2018. Dit is voornamelijk terug te voeren op aanvullende winst die is gegenereerd door de groei van onze activa, en op de vergoedingen voor de toegenomen netkosten.

De EBIT nam toe met 12,4% tot EUR 407 miljoen, deels als gevolg van een wijziging in de wettelijk voorgeschreven behandeling van kosten voor beheer van het net, zoals netverliezen en kosten voor handhaving van de energiebalans. Vergeleken met 2018 worden de vergoedingen van dergelijke kosten niet langer berekend op basis van een vast budget, maar aan de hand van een doorbelastingsmethode, omdat deze grotendeels buiten de invloedssfeer van het bedrijf liggen.

De invoering van de nieuwe leasestandaard (IFRS16) heeft geleid tot een toename van de afschrijvingen en een afname van de operationele kosten. Als gevolg daarvan neemt de EBITDA toe, maar blijft het effect ervan op de EBIT juist beperkt. In verband met het grote aantal projecten - zowel in ontwikkeling als in uitvoering - ter ondersteuning van de energietransitie, zijn de investeringen toegenomen met EUR 190 miljoen (+21%), afgezet tegen de eerste helft van het voorgaande jaar.

Groenfinanciering
In januari ontving TenneT EUR 500 miljoen aan opbrengsten uit haar eerste groene onderhandse emissie in de VS. Hieruit blijkt dat TenneT in staat is haar financieringsbronnen en investeerders te diversifiëren en haar substantiële investeringsplannen uit te voeren.
In mei heeft TenneT in twee tranches van respectievelijk 11 en 20 jaar een Europese groene obligaties uitgegeven, met een totale waarde van EUR 1,25 miljard. Deze obligatielening zal worden gebruikt voor investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet op land. Ook vier Nederlandse offshore projecten maken deel uit van de met groene obligaties gefinancierde portfolio, dat tot nu toe ook negen offshore projecten in Duitsland omvat. TenneT is de grootste corporate verstrekker van 'green bonds' in Nederland, met een totale uitgifte van ruim EUR 8 miljard aan duurzame financiering.

Otto Jager, CFO: 'We hebben een uitstekende staat van dienst binnen de kapitaalmarkten en de toegang daartoe. Dit geeft ons flink wat ruimte om op een zeer kosteneffectieve manier ons uitgebreide investeringsprogramma te financieren. Als wij onze sterke kredietbeoordelingen willen behouden, hebben we de komende vijf jaar naar verwachting echter nog eens EUR 2 à 3 miljard aan eigen vermogen nodig. Wij onderhouden een constructieve dialoog met onze aandeelhouder, het Nederlandse Ministerie van Financiën, om te kunnen bepalen wat de beste weg voorwaarts is.'


[1] 1 GW bestaande windparken, 3,5 GW overeenkomstig het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en 6,1 GW overeenkomstig de Routekaart Windenergie op Zee 2024-2030 (2018).
[2] SuedLink wordt ontwikkeld door TenneT en TransnetBW, SuedOstLink door TenneT en 50Hertz.


Lees het gehele bericht hier.


Deel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht


[Banners]